Fastighetsförvaltning

Fortifikationsverkets fastighetsbestånd är brett – allt från enkla kallförråd till byggnadsminnen och högteknologiska, moderna byggnader. Vi äger kontor, träningsanläggningar, verkstäder, skjutbanor, hamnar, flygplatser, anläggningar under jord och den mark som Försvarsmakten övar på.

 

Det innebär till exempel att sköta drift av stora garnisoner, underhålla mark och byggnader, bygga nytt och bygga om. Det handlar också om att avveckla, avyttra och skapa förutsättningar för ny verksamhet.

 

Investering

För att anpassa vårt fastighetsbestånd efter kundernas behov och verksamhet driver vi årligen ett stort antal byggprojekt i form av både ny- och ombyggnationer. Vår byggavdelning genomför cirka 300 byggprojekt per år och under 2015 investerade vi för totalt ca 792 miljoner kronor.

 

Förvaltning

Till största delen handlar vår verksamhet om löpande drift och underhåll av mark, byggnader och försvarsanläggningar. Vår driftorganisation utför i dag tillsyn, skötsel och driftåtgärder på cirka 6 500 byggnader, 4 700 försvarsanläggningar och 373 000 hektar mark. Vi förvaltar också ett stort antal byggnader som är klassade som statliga byggnadsminnen.

 

Avyttring

När Försvarsmakten säger upp ett avtal med oss är det vår uppgift att avyttra fastigheten. Detta görs på olika sätt beroende på vilken typ av fastighet det handlar om. Det kan innebära sanering, förädling, försäljning, rivning eller överföring till annan myndighet.

 

Fortifikationsverket

631 89 Eskilstuna

Besöksadress

Kungsgatan 43, Eskilstuna

Tel: 010-44 44 000

Org nr: 202100-4607