Vår värdegrund

Våra värderingar vilar tryggt på respekt och delaktighet. Vi är professionella och affärsmässiga.

För flera år sedan genomförde vi ett gediget arbete med att vaska fram vilka värderingar vi som statsanställda arbetar efter i allmänhet och vad som kännetecknar oss på Fortifikationsverket i synnerhet. Vi kom fram till att respekt, delaktighet, professionalism och affärsmässighet är de gemensamma värderingar som vägleder oss i vårt dagliga arbete. Vår värdegrund är något vi arbetar med kontinuerligt.

 

Respekt

Vårt arbetsklimat ska präglas av en öppen attityd. Det är viktigt att vi förstår och respekterar varandras roller och arbetsuppgifter och värnar om gemenskap.

 

Delaktighet

Delaktighet leder till engagemang och högre effektivitet. Öppenhet, dialog och kommunikation är avgörande för att skapa delaktighet.

 

Professionalism

Vi ska alltid sträva efter att bli bättre i det vi gör. Vi ska visa på kreativitet och flexibilitet i vårt sätt att lösa våra uppgifter.

 

Affärsmässighet

Vi ska ständigt sträva efter att ännu bättre tillfredsställa kundens behov. I allt vi gör mot kund ska vi säkra kundvärde och kvalitet. Vårt fokus ska i allt arbete vara kundens bästa.

Fortifikationsverket

631 89 Eskilstuna

Besöksadress

Kungsgatan 43, Eskilstuna

Tel: 010-44 44 000

Org nr: 202100-4607