Dokument som ska skickas in

Obs! Samtliga dokument måste skickas till Fortifikationsverket i ett och samma brev. Skickas inte all dokumentation tillsammans kommer brevet återsändas för komplettering.
  • Påskrivet säkerhetsskyddsavtal i två exemplar
  • Fullmakt från firmatecknare om annan än firmatecknare skrivit på säkerhetsskyddsavtalet
  • Sekretessbevis och samtycke till registerkontroll och PUL
  • Framställan om registerkontroll
  • Uppgifter på personal
  • Registreringsbevis från Bolagsverket (inte äldre än tre månader) 

Alla dokument skickas i samma kuvert till:
Fortifikationsverket
Att: SUA
631 89 Eskilstuna


 

Om du kommer anlita en underentreprenör i projektet ska du också skicka in följande:

  • Anmälan om underentreprenör för företag

Om ni som företag vill nyttja en underentreprenör kan det vara bra att tänka på följande:
- Ni anmäler in till Fortifikationsverket att ni vill använda er av underentreprenörer genom att skicka in blanketten Anmälan om underentreprenör för företag
- När Fortifikationsverket mottagit blanketten kommer säkerhetsskyddsavtal att skickas ut till underentreprenörerna. Tänk på att Fortifikationsverket måste ingå ett enskilt säkerhetsskyddsavtal med samtliga underentreprenörer och era underentreprenörer kommer att genomgå samma prövning som ni genomgått för att bli SUA-godkända.
- All kommunikation från Fortifikationsverkets sida sker direkt med de företag som myndigheten har säkerhetsskyddsavtal med.


Fortifikationsverket ser ändå positivt på om ni tar ett ansvar för era underentreprenörer. Ett exempel kan vara att ni begär in allt underlag från era underentreprenörer och kvalitetsgranskar underlagen innan de skickas in till Fortifikationsverket. Detta för att minska risken att underentreprenörerna skickar in underlag som inte är komplett.

 

Fortifikationsverket

631 89 Eskilstuna

Besöksadress

Kungsgatan 43, Eskilstuna

Tel: 010-44 44 000

Org nr: 202100-4607